Zásady ochrany osobných údajov

GDPR

Kto sme:


naša webová adresa je: https://dominopark.skNaše povinnosti

 
Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

 

Kontaktné formuláre

Ak na našej stránke vyplníte kontaktný formulár, vaše osobné údaje budú odoslané na našu e-mailovú adresu, rovnako aj na vašu e-mailovú adresu uvedenú vo vami vyplnenom formulári. Následne budú spracované za účelom ďalšieho osobného kontaktu s vami alebo vami poverenou osobou. Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, aj priamo od obchodných partnerov, prípadne z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodný register), alebo z návštev obchodných partnerov na webových stránkach.


Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?


Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov obchodných partnerov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom obchodných partnerov je umožnený len povereným osobám na základe príkaznej zmluvy, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.


Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami?

 

a) Externí poskytovatelia služieb

Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí zaisťujú najmä účtovníctvo, výkazníctvo, IT, marketing a propagáciu. Pre účely plnenia ich povinností im musí spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. odovzdať určité osobné údaje obchodných partnerov. Externí poskytovatelia služieb sú však spoločnosťou Commercial Real Estate, s. r. o. preverení a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov obchodných partnerov. So všetkými týmito poskytovateľmi má Commercial Real Estate, s. r. o. uzatvorené písomné zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorých sa poskytovatelia zaviazali k ochrane osobných údajov a dodržaní štandardov pre zabezpečenie osobných údajov.

b) Spoločnosť Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o.

Vždy, keď spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. potrebuje zdieľať osobné údaje s obchodnými partnermi, robí to len na základe potreby poznania týchto údajov a zdieľa ich iba s vybranými zamestnancami pre vykonávanie úloh v rámci ich pracovných povinností. Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. podniká príslušné kroky, aby zaistila, že takýto personál bude viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom obchodných partnerov.

c) Oznamovanie osobných údajov tretím osobám

Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. je povinná za určitých okolností zdieľať osobné údaje príkazcu s tretími osobami mimo vyššie uvedených poskytovateľov služieb, a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Medzi takéto tretie osoby patria najmä:

 • správne a obdobné orgány (finančné úrady, matriky, úrady práce),
 • finančné inštitúcie (banky, poisťovne),
 • polícia, štátne zastupiteľstvá,
 • externí poradcovia.
 
Odovzdávame osobné údaje do zemí mimo EÚ/EHP?


Osobné údaje obchodných partnerov / zamestnancov obchodných partnerov nie sú odovzdávané do štátov / krajín mimo Európsky hospodársky priestor.

 
Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?


Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. uchováva osobné údaje obchodných partnerov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo počas doby, počas ktorej bol udelený súhlas na spracovanie. Pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, budeme tak robiť po dobu 10-tich rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.


 

Vaše práva


Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovávaním zo strany spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o., príp. sprostredkovateľov,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; bol odvolaný súhlas k ich spracovaniu; bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracovanie; boli spracované nezákonne; alebo musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. neoverí ich správnosť; spracovanie je protizákonné; ak ich spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo dotknutá osoba namieta proti ich spracovaniu po dobu, kým Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. neoverí, či oprávnené záujmy spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o.;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 
Otázky a kontakty


Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracovaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky alebo emailom.

Spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o., 

Žriadlová 11, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
e-mail: info@dominopark.sk

Ohľadom detailov ochrany osobných údajov nás môžete ma kontaktovať na tel. čísle 0903 514 462, alebo na e-mail: info@hpartners.sk.

 

Zmeny týchto zásad

Je možné, že spoločnosť Commercial Real Estate, s. r. o. sa rozhodne tieto zásady zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke spoločnosti Commercial Real Estate, s. r. o. (www. dominopark.sk) v sekcii GDPR.

Návrat hore
domino-park-bytovka-cam01-celkovy_000538-z

SPUSTENÝ PREDAJ a VÝSTAVBA

BYTOV a DOMOV

AKTUALITY

Získajte výhodné uvádzacie ceny !!!
Aktuálne pripravujeme do predaja bytový dom s 25 bytmi